Zwroty i Reklamacje

 

Adres do zwrotu i reklamacji

GASTOR Tomasz Mojżäeszczyk

Ul. Kościelna 47

11-034 Gryźliny

 

Formularz zwrotu Przykładowy formularz odstąpienia od umów.pdf

 

Ograniczenie prawa do odstąpienia

Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje konsumentowi w przypadku, gdy oferowana usługa została już wykonana w całości, za wyraźną zgodą kupującego poinformowanego uprzednio przez sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Dodatkowe informacje - zwroty

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Zamawiający będący konsumentem w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego towaru ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Wzór formularza o odstąpieniu od umowy jest dostępny na stronie internetowej Sprzedającego. 2. Odstąpienie od umowy może nastąpić w formie elektronicznej lub pisemnej. 3. Dokumentem uprawniającym do reklamowania wadliwego produktu jest faktura VAT lub oryginalna karta gwarancyjna dostarczana wraz z produktem w przypadku towarów polskiej produkcji. W przypadku sprzedaży konsumenckiej dokumentem uprawniającym do skorzystania z rękojmi z tytułu sprzedaży jest jakikolwiek dowód zakupu określonego przedmiotu przez Zamawiającego. 4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe zainstalowanie towaru oraz za jego niezgodne z instrukcją użytkowanie, z zastrzeżeniem art. 5561 §3 kodeksu cywilnego. 5. Zwrot towaru odbywa się na koszt Zamawiającego. 6. W przypadku skutecznego zwrotu, Sprzedający zwraca Zamawiającemu cenę za towar do Zamawiającego. 7. Towar zwracany przez Kupującego powinien być w stanie niepogorszonym od stanu w chwili jego otrzymania. 8. Jeżeli uszkodzenia towaru lub ślady jego użytkowania wynikać będą z ponad przeciętnej miary jego używania, Sprzedającemu przysługuje roszczenie o zapłatę względem Zamawiającego kwoty stanowiącej różnicę wartości towaru. 9.Wystawienie faktury korygującej i zwrot pieniędzy następuje niezwłocznie po otrzymaniu przez Sprzedającego towaru.

Dodatkowe informacje - reklamcja

1. Opis procedury reklamacyjnej: Kupujący może składać reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem biuro@gastor.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: - imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, - dokumant zakupu, datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, - przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, - wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

 

Dostawa i płatność

Wysyłka kurierem - 30 PLN

Odbiór własny: 0 zł

 

Płatności: przelew bankowy

pobranie